Zgłoś się do programów edukacyjnych CEO!

<brak>

Zapraszamy do prowadzenia projektów edukacyjnych w różnych programach tematycznych CEO. Rozwijamy umiejętność współpracy, odpowiedzialność i kreatywność uczniów i uczennic, zachęcamy ich do poznawania świata poza murami szkoły i zmieniania swojego najbliższego otoczenia. Zapewniamy: wsparcie ekspertów i praktyków, inspirujące scenariusze zajęć i przewodniki metodyczne, angażujące webinaria i szkolenia, udział w ogólnopolskiej prezentacji podsumowującej program, zaświadczenie/dyplom na zakończenie programu.

Polską flagą flaga_pl oznaczyliśmy programy, które posiadają dedykowaną ścieżkę niepodległościową, dzięki której przeprowadzisz w swojej szkole ciekawe i angażujące obchody 100-lecia Niepodległości.

Oferujemy także szeroki wachlarz szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz wprowadzających nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania w pracy szkoły.


Doskonalące kursy e-learningowe dotyczące metod nauczania i oceniania, gwarantujące zmianę w sposobie uczenia się uczniów. Dla nauczycieli wszystkich rodzajów i poziomów szkół.

 • Praktyczny charakter kursów – uczestnicy na bieżąco stosują zdobytą wiedzę w pracy z uczniami.
 • Każdy kursant otrzymuje indywidualną opiekę mentora (doświadczonego nauczyciela praktyka)
 • Kurs zapewnia stałą wymianę doświadczeń, wiedzy i inspiracji z innymi uczestnikami.
 • Kursy prowadzone są wyłącznie na platformie internetowej – łatwej w obsłudze i przyjaznej dla użytkowników.

Tematyka Warsztatów SUS koncentruje się wokół pięciu obszarów: efektywnego nauczania (ocenianie kształtujące), metod dydaktycznych, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły oraz szkolnych relacji. Program skierowany do rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.
 

Oferowane wsparcie:

 • tematy warsztatów dotyczą praktycznych i aktualnych zagadnień
 • możliwość dostosowania oferty do potrzeb szkoły 
 • materiały szkoleniowe do dalszej pracy dla każdego uczestnika szkolenia
 • informacja zwrotna po warsztacie dla dyrektora szkoły 
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia wydane przez akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli CEO

Praktyczna i innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych działaniach.

W programie:

 • platforma edukacyjna dla uczniów, którzy przez dwa semestry zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości,
 • platforma internetowa wymiany wiedzy i doświadczeń dla nauczycieli, oferująca wsparcie merytoryczne i metodyczne,
 • kurs doskonalący dla wszystkich nauczycieli w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej oraz doradztwa zawodowego,
 • lekcje multimedialne i spotkania online z ekspertami w ramach Wirtualnej Akademii Młodych Przedsiębiorczych,
 • warsztaty stacjonarne dla nauczycieli
 • strona internetowa programu z materiałami edukacyjnymi,
 • ogólnopolska prezentacja najlepszych projektów uczniowskich w siedzibie partnera.

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów w wieku 14-16, głównie z klas 8 szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz klas 1 szkół ponadpodstawowych.

Program edukacji filmowej, w którym wykorzystujemy film na lekcjach przy realizacji podstawy programowej. Skierowany do nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 

Oferowane wsparcie:

 • publikacje, przewodniki, materiały metodyczne
 • pula gadżetów dla uczniów
 • możliwość udziału w konkursie filmowym, ogólnopolskim festiwalu, wirtualnym festiwalu, filmowych grach miejskich
 • szkolenia dla nauczycieli, kursy internetowe dla uczniów
 • gra filmowa z elementami grywalizacji i nagrodami.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" przyznawana jest nauczycielkom i nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu szacunku dla różnorodności, akceptacji, równości i dialogu międzykulturowego. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. złotych. Laureaci i wyróżnieni zapraszani są też na ceremonię wręczenia Nagrody w Warszawie.  

Program edukacji obywatelskiej poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości, którego celem jest inspirowanie opiekunek i opiekunów młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. Całość skierowana do nauczycieli i nauczycielek, pedagogów, animatorów i bibliotekarzy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek publicznych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.
 

Oferowane wsparcie:

 • szkolenia dla opiekunów i opiekunek grup projektowych;
 • publikacja jak krok po kroku zrealizować projekt niepodległościowy;
 • możliwość współtworzenia ogólnopolskiej społeczności;
 • materiały zamieszczone na stronie www oraz wysyłane przez newsletter;
 • możliwość udziału w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych 2019.

Program kształtuje w uczniach i uczennicach tożsamość historyczną, poczucie współodpowiedzialności oraz motywuje ich do zaangażowania się na rzecz innych, rozwijając tym samym postawę nowoczesnego patriotyzmu wśród młodych ludzi. Dostarcza wiedzy na temat etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarność”. 

W roku szkolnym 2018/2019 w sposób szczególny program nawiązuje do stulecia odzyskania niepodległości (I semestr), stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki oraz trzydziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu (II semestr).

Oferowane wsparcie:

 • szkolenia dla nauczycieli, webinaria, festiwal internetowy, newsletter, kontakt z ekspertami, scenariusze lekcji i interaktywne narzędzia internetowe. 
 • certyfikat Solidarnej Szkoły dla zaangażowanych szkół 
 • ciekawe i ambitne zajęcia przedmiotowe oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne realizowane metodą projektu uczniowskiego.
 • na zakończenie - w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku - interaktywna konferencja podsumowująca dla najbardziej aktywnych uczestników programu i gości.

Program wzmacniający samorządność uczniowską w polskich szkołach. Wspiera szkoły, które chcą poprawić jakość działania swoich samorządów oraz oddolną aktywność uczniów. Tym, które zrealizują wszystkie wyzwania, przyznawany jest certyfikat
Oferowane wsparcie:

 • szkolenie wprowadzające dla uczestników
 • materiały merytoryczne i plakaty
 • webinaria - szkolenia online
 • konsultacje eksperckie.

Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej do wzięcia udziału bezpłatnych warsztatach rozwoju zawodowego w różnych obszarach tematycznych (m.in. nauczanie przez eksperymentowanie, nauczanie matematyczne, wspieranie motywacji dziecka).Oferta nieodpłatna przeznaczona jest dla nauczycieli z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Dla pozostałych zainteresowanych mamy przygotowaną ofertę komercyjną.

Program realizowany w partnerstwie z Fundacją Szkoła z Klasą

Nauczyciel wraz z uczniami prowadzi zeszyty pomagające uczniom uczyć się, a nauczycielowi organizować efektywnie proces nauczania. Program skierowany do nauczycieli wszystkich szkół i wszystkich przedmiotów oraz do nauczycieli świetlicy i nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne i pedagogów szkolnych.
 

Oferowane wsparcie:

 • Kurs internetowy: OK zeszyt
 • Kurs internetowy: OK zeszyt dla zaawansowanych
 • Szkolenia stacjonarne w ramach Warsztatów Szkoły Uczącej Się
 • Materiały na stronie OK zeszytu i Oceniania Kształtującego
 • Grupy na Facebooku: ocenianieksztaltujace, OK zeszyt

Czas trwania: maj 2018 – luty 2019, koszt 450 zł. Kurs już się rozpoczął, ale do 20 września można się przyłączyć.

 

Akcja zachęcająca nauczycielki i nauczycieli wczesnoszkolnych do podjęcia decyzji o uczeniu bez stopni. Chcemy wzmocnić starania, aby w stosunku do młodszych dzieci praktyka stawiania stopni była jak najrzadsza. Dlatego proponujemy wydawanie przez koalicję w roku szkolnym 2018/2019 dyplomów "Uczę bez stopni".

Po zgłoszeniu do programu nauczycielki i nauczyciele otrzymają dwa dyplomy: 

 • pierwszy na początku roku szkolnego - o podjęciu wyzwania polegającego na ocenianiu bez stopni w klasach I–III
 • drugi na koniec roku szkolnego - po zawiadomieniu nas, że wyzwanie udało się zrealizować.

Program wspierający wolontariat w warszawskich szkołach. Dążymy do tego, by szkoły dawały młodym ludziom możliwość angażowania się w inspirujący, rozwijający, pożyteczny, osadzony w społeczności lokalnej, inicjowany przez uczniów wolontariat.

Oferowane wsparcie:

 • szkolenia dla opiekunów wolontariatu
 • wsparcie indywidualne dla każdej szkoły (diagnoza, współpraca z mentorem, warsztaty)
 • warsztaty dla aktywnych uczniów i uczennic
 • wizyty studyjne w warszawskich organizacjach i instytucjach otwartych na młodych wolontariuszy
 • wsparcie dla dyrektora i rodziców.

Nowa wersja naszego podręcznika KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej dla VIII klasy zyskała pozytywne oceny Ministerstwa Edukacji Narodowej i na dniach otrzymamy numer dopuszczenia do użytku szkolnego.

KOSS to nowoczesny podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. Jego tytuł KOSS, czyli Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, podkreśla związek szkoły z samorządem lokalnym. Znajduje to odbicie w tematyce zajęć, skłaniającej młodych ludzi do zainteresowania się sprawami społeczności lokalnej, swojego regionu, Polski, Europy i świata. Ułatwia uczniom zrozumienie zasad demokracji, praw człowieka oraz ustroju Polski. Przedstawia sposób sprawowania władzy w Polsce i jego wpływ na życie obywatelek i obywateli, także tych młodych. Pokazuje wyzwania stojące przed współczesną Europą i światem.

Uzupełnieniem podręcznika są Program nauczania, Zeszyt ćwiczeń i Scenariusze lekcji. Stanowią one cenną pomoc dla nauczyciela w planowaniu zajęć oraz służą uatrakcyjnieniu pracy z uczniami.

Podręcznik KOSS będzie dostępny w ofercie WSiP.

Program Szkoła z Klasą realizowany jest nieprzerwanie od 2002 roku. Od edycji 2016/2017 jego koncepcja oparta jest na metodzie design thinking (DT), którą zaczerpnęliśmy z biznesu i przenieśliśmy na grunt szkoły i edukacji. DT pomaga budować rozwiązania w oparciu o faktycznie zdiagnozowane potrzeby.

W Szkole z Klasą wspieramy nauczycieli w zaplanowaniu i wprowadzaniu potrzebnych zmian, dostarczamy narzędzia edukacyjne, które ułatwiają ten proces, prowadzimy bezpłatne szkolenia i webinary dla uczestników. Szczegóły dotyczące programu na stronie www.szkolazklasa.pl.

Program realizowany w partnerstwie z Fundacją Szkoła z Klasą