O CEO

Jesteśmy niezależną instytucją edukacyjną i jedną z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Działamy od 1994 roku.

Od ponad 20 lat konsekwentnie pracujemy z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole. Wspieramy szkolną demokrację i samorządność, rozwijamy kompetencje obywatelskie i społeczne uczniów.

Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku, a młodzi ludzie byli traktowani jako osoby, które mają naturalną chęć i zdolność uczenia się.

Współpracujemy z dyrekcjami szkół, nauczycielkami i nauczycielami oraz z młodzieżą, aby rozwijać aktywność obywatelską oraz zachęcać do wspólnego działania i uczenia się. Ważne jest dla nas, aby młodzi ludzie w szkole uzyskiwali wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów życiowych w duchu szacunku dla innych i odpowiedzialności za otaczający ich świat.

 

Aktualnie prowadzimy ponad 20 programów edukacyjnych.

W naszych programach, szkoleniach, warsztatach, kursach internetowych i konferencjach co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy dyrektorów i nauczycielek i nauczycieli i jeszcze więcej uczniów.

Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Zobacz rówież: Raport z ewaluacji problemowej: Procesy środowisko, prowadzonej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w CEO.

 

Nasze działania

Nasze działania w szkołach prowadzimy w ramach dwóch głównych bloków: 

Rozwój szkoły i kadry

W programie Szkoła Ucząca Się (SUS), prowadzonym od 2000 roku wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, kompleksowo pracujemy z dyrektorami i dyrektorkami oraz kadrą nauczycielską wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się, m.in. poprzez wprowadzanie do szkół i doskonalenie stosowania oceniania kształtującego.

Realizujemy Warsztaty SUS dla rad pedagogicznych w szkołach, kursy e-learningowe dla nauczycieli w Nauczycielskiej Akademii Internetowej, wspólnie z PAFW i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) Studia Podyplomowe Liderów Oświaty dla dyrektorów i dyrektorek szkół.

 

Projekty edukacyjne na różnych przedmiotach

Prowadzimy kilkadziesiąt programów opartych na projektach edukacyjnych realizowanych przez zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli, kładące nacisk na działania lokalne, z następujących obszarów: edukacja obywatelska, globalna, matematyczno-przyrodnicza, kulturalna, medialna, ekonomiczna. Pomagają one młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą współpracy, zachęcają do działania na rzecz innych.

Specjalizujemy się w warsztatach i szkoleniach stacjonarnych oraz kursach internetowych dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), metod i technik nauczania na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, aktywności obywatelskiej.

Projekty uczniowskie w ramach proponowanych bloków tematycznych są podstawą rozwoju szkół w jednym z najbardziej znanych programów edukacyjnych w Polsce – Szkoła z Klasą, który od 12 lat prowadzimy wspólnie z „Gazetą Wyborczą”.

 

Publikacje

Wydajemy książki z zakresu dydaktyki, metodyki i zarządzania szkołą, w tym poradniki dotyczące wprowadzania oceniania kształtującego, wzbogacone przykładami z polskich szkół. Publikujemy i udostępniamy bezpłatnie liczne materiały pomocnicze dla i nauczycieli na wszystkich przedmiotach – scenariusze lekcji, gier, warsztatów, pomoce edukacyjne, a także zestawy dobrych praktyk z naszych projektów. Od 1999 roku wydajemy nagradzaną serię podręczników KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. 

 

Nagrody i wyróżnienia

Konsekwentne od lat działania i dorobek merytoryczny CEO są dostrzegane i doceniane przez polskie i międzynarodowe gremia.

W 2012 r. program CEO Szkoła z Klasą 2.0 otrzymał od Polskiego Komitetu ds. UNESCO w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej nominację do nagrody UNESCO króla Hamada bin Isa Al-Khalifa za kreatywne użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzbogacające proces uczenia się i nauczania.

W 2007 r. prowadzony przez CEO program Szkoła Marzeń został nagrodzony tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w konkursie Dobre praktyki EFS.

W 2006 r. na otwarciu X Światowego Kongresu Edukacji Obywatelskiej prezes Jacek Strzemieczny został pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji.

W 2004 r. kapituła konkursu PRO PUBLICO BONO na najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy obywatelskie, przyznało CEO honorowe wyróżnienie i tytuł „Instytucja Pro Publico Bono”.

W 2002 r. prezes CEO Jacek Strzemieczny na Światowym Forum Ekonomicznym został nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, tytułem „Wybitny Innowator Społeczny".

W 1999 r. autorski program CEO Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej jako jeden z najlepszych programów szkolnych do gimnazjum. Centrum Edukacji Obywatelskiej za jego wprowadzenie do szkół otrzymało honorową odznakę „Za zasługi dla oświaty”.

 

Materiały do pobrania

Pobierz logo CEO (jpg)

Pobierz logo CEO (gif)