Dla nauczycielek i nauczycieli

Dla Nauczycielek I Nauczycieli

Pomagamy uczyć skuteczniej i z większą satysfakcją!

Wspieramy w prowadzeniu uczniowskich projektów edukacyjny opartych na działaniach lokalnych.

Wspieramy nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów szkół oraz z przedszkoli. Prowadzimy szkolenia stacjonarne i kursy internetowe doskonalące warsztat pracy – m.in. z metod nauczania, w tym z oceniania kształtującego, a także z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach.

Prowadzimy programy oparte na projektach edukacyjnych realizowanych przez zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli, kładące nacisk na działania lokalne, z następujących obszarów: edukacja obywatelska, globalna, matematyczno-przyrodnicza, kulturalna, medialna, ekonomiczna.


Propozycje Programowe

Bezpłatne studia podyplomowe dla dyrektorów, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic, których celem jest poprawa jakości uczenia się i nauczania skoncentrowanego na rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów w mazowieckich i świętokrzyskich szkołach i przedszkolach.

Pomagamy młodym ludziom podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe oraz dokonywać świadomych wyborów.

Wspieramy nauczycieli i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.

Program wspierający nauczycieli w prowadzeniu dyskusji z uczniami na temat ważnych zagadnień ze sfery polityki. 

Przygotowujemy nauczycieli i uczniów do pracy z filmem na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Wspieramy rozwój szkolnego wolontariatu - prowadzimy warsztaty, opracowujemy materiały edukacyjne, dzielimy się dobrymi praktykami.

Działamy na rzecz zwiększenia udziału uczennic i uczniów w życiu publicznym. Dajemy młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają lokalne projekty zachęcające do głosowania oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory.

Rozwijamy u uczniów przedsiębiorczość i kształtujemy umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu: planowania, pracy zespołowej, zarządzania własnymi zasobami.

Wspieramy młodych ludzi w ich działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.

Kursy internetowe dla nauczycieli umożliwiające doskonalenie umiejętności dydaktycznych, w tym technik nauczania i oceniania – w sposób praktyczny, z indywidualną opieką mentora.

OK Zeszyt to program i metoda pracy zwiększająca skuteczność nauczania dzięki wykorzystaniu zasad oceniania kształtującego. Uczestnicy uzyskują dostęp do kursu internetowego i bloga przedmiotowego, webinariów i spotkań regionalnych oraz otrzymują indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta.

Kładziemy nacisk na merytoryczną dyskusję na temat uchodźców z poszanowaniem różnych opinii.

Angażujemy całe społeczności w edukację solidarnościową i debatę o współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Pomagamy nauczycielom i nauczycielkom wprowadzać na lekcjach elementy edukacji antydyskryminacyjnej.

Program  realizujemy od 16 lat wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Pracujemy w nim z dyrekcją i kadrą pedagogiczną na rzecz podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się, wprowadzając do szkół m.in. ocenianie kształtujące.

Pomaga wprowadzać zmiany w sposobach nauczania i oceniania, przestrzeni fizycznej i architektonicznej szkoły oraz klasy i wykorzystaniu nowych technologii.

Wspolpracujący z nami twórcy spędzają czas w wybranych szkołach i miejscowościach, prowadzą zajęcia dla uczniów i przygotowują własny projekt artystyczny inspirowany miejscem rezydencji. 

Tworzymy platformę do rozmów na trudne tematy oraz dostarczamy narzędzi do podejmowania konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym.

Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły, jakości nauczania, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i szkolnych relacji. Odbywają się w szkole lub w ośrodku CEO w Wildze.

Pokazujemy, jak uczniowie mogą przeciwdziałać niskiej emisji. Angażujemy szkoły i społeczności lokalne do codziennego dbania o czyste powietrze.