Dla młodzieży

Dla Młodzieży

Wspieramy aktywność młodych ludzi w szkołach i środowisku lokalnym.

Zapraszamy do udziału w projektach z edukacji obywatelskiej, globalnej, matematyczno-przyrodniczej, kulturalnej, medialnej, ekonomicznej.

Pomagamy wszystkim uczniom i uczennicom w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych, rozwijaniu współpracy i braniu odpowiedzialności za świat wokół.
Propozycje Programowe

Portal dla młodych liderek i liderów, którzy chcą działać na rzecz społeczności w swoich szkołach lub miejscowościach.

Ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów z wiedzy o społeczeństwie. Realizowany w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, podlaskim, podkarpackim oraz wielkopolskim.

Działamy na rzecz zwiększenia udziału uczennic i uczniów w życiu publicznym. Dajemy młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają lokalne projekty zachęcające do głosowania oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory.

Zachęcamy młodych ludzi do organizacji regularnych spotkań czytelniczych dla dzieci z przedszkoli, szkół, świetlic, domów dziecka.

Pomagamy w tworzeniu warunków do rozwoju samorządności uczniowskiej. Prowadzimy ogólnopolską akcję polegającą na organizacji wspólnego dnia wyborów do władz samorządów. 

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Tworzymy platformę do rozmów na trudne tematy oraz dostarczamy narzędzi do podejmowania konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym.