Dla młodzieży

Dla Młodzieży

Wspieramy aktywność młodych ludzi w szkołach i środowisku lokalnym.

Zapraszamy do udziału w projektach z edukacji obywatelskiej, globalnej, matematyczno-przyrodniczej, kulturalnej, medialnej, ekonomicznej.

Pomagamy wszystkim uczniom i uczennicom w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych, rozwijaniu współpracy i braniu odpowiedzialności za świat wokół.
Propozycje Programowe

Pomagamy młodym ludziom podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe oraz dokonywać świadomych wyborów.

Program wspierający nauczycieli w prowadzeniu dyskusji z uczniami na temat ważnych zagadnień ze sfery polityki. 

Konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów z wiedzy o społeczeństwie. Realizowany w wybranych województwach.

Wspieramy rozwój szkolnego wolontariatu - prowadzimy warsztaty, opracowujemy materiały edukacyjne, dzielimy się dobrymi praktykami.

Działamy na rzecz zwiększenia udziału uczennic i uczniów w życiu publicznym. Dajemy młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają lokalne projekty zachęcające do głosowania oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory.

Rozwijamy u uczniów przedsiębiorczość i kształtujemy umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu: planowania, pracy zespołowej, zarządzania własnymi zasobami.

Wspieramy młodych ludzi w ich działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.

Zachęcamy młodych ludzi do organizacji regularnych spotkań czytelniczych dla dzieci z przedszkoli, szkół, świetlic, domów dziecka.

Pomagamy w tworzeniu warunków do rozwoju samorządności uczniowskiej. Prowadzimy ogólnopolską akcję polegającą na organizacji wspólnego dnia wyborów do władz samorządów. 

Angażujemy całe społeczności w edukację solidarnościową i debatę o współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Tworzymy platformę do rozmów na trudne tematy oraz dostarczamy narzędzi do podejmowania konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym.