Dla dyrekcji szkół

Dla dyrekcji

Pracujcie z naszą pomocą!

Wiemy, że trwała, pozytywna zmiana w szkołach wymaga decyzji i zaangażowania dyrekcji. Dlatego w każdym z naszych programów wspieramy dyrektorów szkół jako liderów dobrego nauczania i rozwoju.

Pracujemy z dyrektorkami i dyrektorami wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność prowadzonego w nich nauczania i wychowania, w tym wprowadzania i rozwijania oceniania kształtującego, metody projektów, samorządności uczniowskiej. Prowadzimy studia podyplomowe rozwijające kompetencje przywódcze dyrektorów oraz dające im narzędzia i wiedzę do wprowadzania zmiany w szkole. Realizujemy programy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, warsztaty dla rad pedagogicznych, organizujemy seminaria i konferencje. Wspieramy szkoły w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój.


Propozycje Programowe

Logotyp Szkoła Ucząca Się

Program  realizujemy od 16 lat wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Pracujemy w nim z dyrekcją i kadrą pedagogiczną na rzecz podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się, wprowadzając do szkół m.in. ocenianie kształtujące.

Logotyp Akademia Lideró Oświaty

Bezpłatne studia podyplomowe dla dyrektorów, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic, których celem jest poprawa jakości uczenia się i nauczania skoncentrowanego na rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów w mazowieckich i świętokrzyskich szkołach i przedszkolach.

Logotyp Kto na ochotnika?

Wspieramy rozwój szkolnego wolontariatu - prowadzimy warsztaty, opracowujemy materiały edukacyjne, dzielimy się dobrymi praktykami.

Logotyp Młodzi Głosują

Działamy na rzecz zwiększenia udziału uczennic i uczniów w życiu publicznym. Dajemy młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają lokalne projekty zachęcające do głosowania oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory.

Logotyp Nauczycielska Akademia Internetowa (PDN)

Kursy internetowe dla nauczycieli umożliwiające doskonalenie umiejętności dydaktycznych, w tym technik nauczania i oceniania – w sposób praktyczny, z indywidualną opieką mentora.

Ogólnopolska akcja promująca czytanie i korzystanie z zasobów bibliotek. IV edycja odbędzie się 9 czerwca 2018 r. pod hasłem "RzeczpospoCzyta" w 100-lecie Niepodległości w ponad 1500 bibliotek w całej Polsce.

Logotyp OK Zeszyt (PDN)

OK Zeszyt to program i metoda pracy zwiększająca skuteczność nauczania dzięki wykorzystaniu zasad oceniania kształtującego. Uczestnicy uzyskują dostęp do kursu internetowego i bloga przedmiotowego, webinariów i spotkań regionalnych oraz otrzymują indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta.

Logotyp Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego  (POST)

Wiedząc o tym, jak ważne jest planowanie w oświacie, opracowaliśmy na potrzeby samorządów procedurę, w ramach której powstają wieloletnie plany oświatowe, włączające w ich tworzenie  mieszkańców danej gminy lub powiatu. Wdrożyliśmy ją w ponad 20 samorządach.

Logotyp Solidarna Szkoła

Angażujemy całe społeczności w edukację solidarnościową i debatę o współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

Logotyp Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (PDN)

Studia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół w Collegium Civitas w Warszawie. Prowadzimy je wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Studia rozwijają kompetencje przywódcze dyrektorów i dają narzędzia i wiedzę pozwalające wprowadzać zmianę w szkole, która prowadzi do poprawy nauczania i uczenia się uczniów.

Logotyp Szkoła Demokracji

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Logotyp Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły, jakości nauczania, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i szkolnych relacji. Odbywają się w szkole lub w ośrodku CEO w Wildze.