Dla dyrekcji szkół

Pracujcie z naszą pomocą!

Wiemy, że trwała, pozytywna zmiana w szkołach wymaga decyzji i zaangażowania dyrekcji. Dlatego w każdym z naszych programów wspieramy dyrektorów szkół jako liderów dobrego nauczania i rozwoju.

Pracujemy z dyrektorkami i dyrektorami wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność prowadzonego w nich nauczania i wychowania, w tym wprowadzania i rozwijania oceniania kształtującego, metody projektów, samorządności uczniowskiej. Prowadzimy studia podyplomowe rozwijające kompetencje przywódcze dyrektorów oraz dające im narzędzia i wiedzę do wprowadzania zmiany w szkole. Realizujemy programy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, warsztaty dla rad pedagogicznych, organizujemy seminaria i konferencje. Wspieramy szkoły w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój.

 

Propozycje Programowe

Kursy internetowe dla nauczycieli umożliwiające doskonalenie umiejętności dydaktycznych, w tym technik nauczania i oceniania – w sposób praktyczny, z indywidualną opieką mentora.

OK Zeszyt to program i metoda pracy zwiększająca skuteczność nauczania dzięki wykorzystaniu zasad oceniania kształtującego. Uczestnicy uzyskują dostęp do kursu internetowego i bloga przedmiotowego, webinariów i spotkań regionalnych oraz otrzymują indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta.

Wiedząc o tym, jak ważne jest planowanie w oświacie, opracowaliśmy na potrzeby samorządów procedurę, w ramach której powstają wieloletnie plany oświatowe, włączające w ich tworzenie  mieszkańców danej gminy lub powiatu. Wdrożyliśmy ją w ponad 20 samorządach.

 

Proponujemy wsparcie i partnerstwo w pozyskaniu dotacji, a następnie  realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych w ramach RPO – Regionalnych Programów Operacyjnych. Opracowujemy diagnozy potrzeb szkół w oparciu o wywiady z dyrektorami i ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną szkoły, a następnie  przygotowujemy i składamy wniosek o dofinansowanie, a po uzyskaniu dofinansowania – wspólnie realizujemy projekt.

Studia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół w Collegium Civitas w Warszawie. Prowadzimy je wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Studia rozwijają kompetencje przywódcze dyrektorów i dają narzędzia i wiedzę pozwalające wprowadzać zmianę w szkole, która prowadzi do poprawy nauczania i uczenia się uczniów.

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Program  realizujemy od 16 lat wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Pracujemy w nim z dyrekcją i kadrą pedagogiczną na rzecz podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się, wprowadzając do szkół m.in. ocenianie kształtujące.

Pomaga wprowadzać zmiany w sposobach nauczania i oceniania, przestrzeni fizycznej i architektonicznej szkoły oraz klasy i wykorzystaniu nowych technologii.

Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły, jakości nauczania, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i szkolnych relacji. Odbywają się w szkole lub w ośrodku CEO w Wildze.