DLA DYREKCJI
Rozwijajcie się z nami!
Kompleksowe wsparcie dyrektorów szkół jako liderów nauczania i rozwoju.
WIĘCEJ
DLA DYREKCJI
DLA NAUCZYCIELEK
I NAUCZYCIELI
Pomagamy lepiej uczyć.
WIĘCEJ
DLA NAUCZYCIELEK
I NAUCZYCIELI
DLA MŁODZIEŻY
Wspieramy aktywność mlodych ludzi.
WIĘCEJ
DLA MŁODZIEŻY
DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Partnerstwo w działania lokalnych.
WIĘCEJ
DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

DLA DYREKCJI
Rozwijajcie się z nami!
Kompleksowe wsparcie dyrektorów szkół jako liderów nauczania i rozwoju.
WIĘCEJ

Dla dyrekcji

Pracujcie z naszą pomocą!

Wiemy, że trwała, pozytywna zmiana w szkołach wymaga decyzji i zaangażowania dyrekcji. Dlatego w każdym z naszych programów wspieramy dyrektorów szkół jako liderów dobrego nauczania i rozwoju.

Pracujemy z dyrektorkami i dyrektorami wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność prowadzonego w nich nauczania i wychowania, w tym wprowadzania i rozwijania oceniania kształtującego, metody projektów, samorządności uczniowskiej. Prowadzimy studia podyplomowe rozwijające kompetencje przywódcze dyrektorów oraz dające im narzędzia i wiedzę do wprowadzania zmiany w szkole. Realizujemy programy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, warsztaty dla rad pedagogicznych, organizujemy seminaria i konferencje. Wspieramy szkoły w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój.


Propozycje Programowe

Logotyp Szkoła Ucząca Się

Program  realizujemy od 16 lat wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Pracujemy w nim z dyrekcją i kadrą pedagogiczną na rzecz podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się, wprowadzając do szkół m.in. ocenianie kształtujące.

Logotyp Akademia Lideró Oświaty

Bezpłatne studia podyplomowe dla dyrektorów, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic, których celem jest poprawa jakości uczenia się i nauczania skoncentrowanego na rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów w mazowieckich i świętokrzyskich szkołach i przedszkolach.

Logotyp Kto na ochotnika?

Wspieramy rozwój szkolnego wolontariatu - prowadzimy warsztaty, opracowujemy materiały edukacyjne, dzielimy się dobrymi praktykami.

Logotyp Młodzi Głosują

Działamy na rzecz zwiększenia udziału uczennic i uczniów w życiu publicznym. Dajemy młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają lokalne projekty zachęcające do głosowania oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory.

Logotyp Nauczycielska Akademia Internetowa (PDN)

Kursy internetowe dla nauczycieli umożliwiające doskonalenie umiejętności dydaktycznych, w tym technik nauczania i oceniania – w sposób praktyczny, z indywidualną opieką mentora.

Logotyp OK Zeszyt (PDN)

OK Zeszyt to program i metoda pracy zwiększająca skuteczność nauczania dzięki wykorzystaniu zasad oceniania kształtującego. Uczestnicy uzyskują dostęp do kursu internetowego i bloga przedmiotowego, webinariów i spotkań regionalnych oraz otrzymują indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta.

Logotyp Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego  (POST)

Wiedząc o tym, jak ważne jest planowanie w oświacie, opracowaliśmy na potrzeby samorządów procedurę, w ramach której powstają wieloletnie plany oświatowe, włączające w ich tworzenie  mieszkańców danej gminy lub powiatu. Wdrożyliśmy ją w ponad 20 samorządach.

Logotyp Solidarna Szkoła

Angażujemy całe społeczności w edukację solidarnościową i debatę o współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

Logotyp Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (PDN)

Studia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół w Collegium Civitas w Warszawie. Prowadzimy je wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Studia rozwijają kompetencje przywódcze dyrektorów i dają narzędzia i wiedzę pozwalające wprowadzać zmianę w szkole, która prowadzi do poprawy nauczania i uczenia się uczniów.

Logotyp Szkoła Demokracji

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Logotyp Szkoła z Klasą 2.0

Pomaga wprowadzać zmiany w sposobach nauczania i oceniania, przestrzeni fizycznej i architektonicznej szkoły oraz klasy i wykorzystaniu nowych technologii.

Logotyp Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły, jakości nauczania, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i szkolnych relacji. Odbywają się w szkole lub w ośrodku CEO w Wildze.

DLA NAUCZYCIELEK
I NAUCZYCIELI
Pomagamy lepiej uczyć.
WIĘCEJ

Dla Nauczycielek I Nauczycieli

Pomagamy uczyć skuteczniej i z większą satysfakcją!

Wspieramy w prowadzeniu uczniowskich projektów edukacyjny opartych na działaniach lokalnych.

Wspieramy nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów szkół oraz z przedszkoli. Prowadzimy szkolenia stacjonarne i kursy internetowe doskonalące warsztat pracy – m.in. z metod nauczania, w tym z oceniania kształtującego, a także z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach.

Prowadzimy programy oparte na projektach edukacyjnych realizowanych przez zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli, kładące nacisk na działania lokalne, z następujących obszarów: edukacja obywatelska, globalna, matematyczno-przyrodnicza, kulturalna, medialna, ekonomiczna.


Propozycje Programowe

Logotyp Akademia Lideró Oświaty

Bezpłatne studia podyplomowe dla dyrektorów, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic, których celem jest poprawa jakości uczenia się i nauczania skoncentrowanego na rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów w mazowieckich i świętokrzyskich szkołach i przedszkolach.

Logotyp Dbam o przyszłość

Pomagamy młodym ludziom podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe oraz dokonywać świadomych wyborów.

Logotyp Edukacja I klasa, Nauczyciel/ka I klasa

Wspieramy nauczycieli i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.

Logotyp Edukacja o polityce

Program wspierający nauczycieli w prowadzeniu dyskusji z uczniami na temat ważnych zagadnień ze sfery polityki. 

Logotyp Filmoteka Szkolna. Akcja!

Przygotowujemy nauczycieli i uczniów do pracy z filmem na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Logotyp Kto na ochotnika?

Wspieramy rozwój szkolnego wolontariatu - prowadzimy warsztaty, opracowujemy materiały edukacyjne, dzielimy się dobrymi praktykami.

Logotyp Mind Over Media Polska

Rozwijamy umiejętności krytycznego myślenia i odbioru przekazów medialnych. Śledzimy przykłady medialnej propagandy i analizujemy je, by bardziej świadomie podchodzić do reklam, prasy, telewizji i mediów społecznościowych. 

Logotyp Młodzi Głosują

Działamy na rzecz zwiększenia udziału uczennic i uczniów w życiu publicznym. Dajemy młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają lokalne projekty zachęcające do głosowania oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory.

Logotyp Młodzi Przedsiębiorczy

Rozwijamy u uczniów przedsiębiorczość i kształtujemy umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu: planowania, pracy zespołowej, zarządzania własnymi zasobami.

Logotyp Młodzi w Akcji

Wspieramy młodych ludzi w ich działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.

Logotyp Nauczycielska Akademia Internetowa (PDN)

Kursy internetowe dla nauczycieli umożliwiające doskonalenie umiejętności dydaktycznych, w tym technik nauczania i oceniania – w sposób praktyczny, z indywidualną opieką mentora.

Logotyp OK Zeszyt (PDN)

OK Zeszyt to program i metoda pracy zwiększająca skuteczność nauczania dzięki wykorzystaniu zasad oceniania kształtującego. Uczestnicy uzyskują dostęp do kursu internetowego i bloga przedmiotowego, webinariów i spotkań regionalnych oraz otrzymują indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta.

Logotyp Rozmawiajmy o uchodźcach

Kładziemy nacisk na merytoryczną dyskusję na temat uchodźców z poszanowaniem różnych opinii.

Logotyp Solidarna Szkoła

Angażujemy całe społeczności w edukację solidarnościową i debatę o współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

Logotyp Szkoła Demokracji

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Logotyp Szkoła Tolerancji

Pomagamy nauczycielom i nauczycielkom wprowadzać na lekcjach elementy edukacji antydyskryminacyjnej.

Logotyp Szkoła Ucząca Się

Program  realizujemy od 16 lat wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Pracujemy w nim z dyrekcją i kadrą pedagogiczną na rzecz podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się, wprowadzając do szkół m.in. ocenianie kształtujące.

Logotyp Szkoła z Klasą 2.0

Pomaga wprowadzać zmiany w sposobach nauczania i oceniania, przestrzeni fizycznej i architektonicznej szkoły oraz klasy i wykorzystaniu nowych technologii.

Logotyp Sztuka w terenie. Rezydencje artystyczne w szkole

Wspolpracujący z nami twórcy spędzają czas w wybranych szkołach i miejscowościach, prowadzą zajęcia dla uczniów i przygotowują własny projekt artystyczny inspirowany miejscem rezydencji. 

Logotyp Trudny temat

Tworzymy platformę do rozmów na trudne tematy oraz dostarczamy narzędzi do podejmowania konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym.

Logotyp Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły, jakości nauczania, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i szkolnych relacji. Odbywają się w szkole lub w ośrodku CEO w Wildze.

Logotyp Weź Oddech

Pokazujemy, jak uczniowie mogą przeciwdziałać niskiej emisji. Angażujemy szkoły i społeczności lokalne do codziennego dbania o czyste powietrze.

DLA MŁODZIEŻY
Wspieramy aktywność mlodych ludzi.
WIĘCEJ

Dla Młodzieży

Wspieramy aktywność młodych ludzi w szkołach i środowisku lokalnym.

Zapraszamy do udziału w projektach z edukacji obywatelskiej, globalnej, matematyczno-przyrodniczej, kulturalnej, medialnej, ekonomicznej.

Pomagamy wszystkim uczniom i uczennicom w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych, rozwijaniu współpracy i braniu odpowiedzialności za świat wokół.
Propozycje Programowe

Logotyp Dbam o przyszłość

Pomagamy młodym ludziom podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe oraz dokonywać świadomych wyborów.

Logotyp Edukacja o polityce

Program wspierający nauczycieli w prowadzeniu dyskusji z uczniami na temat ważnych zagadnień ze sfery polityki. 

logotyp Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (KWOiE)

Konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów z wiedzy o społeczeństwie. Realizowany w wybranych województwach.

Logotyp Kto na ochotnika?

Wspieramy rozwój szkolnego wolontariatu - prowadzimy warsztaty, opracowujemy materiały edukacyjne, dzielimy się dobrymi praktykami.

Logotyp Mind Over Media Polska

Rozwijamy umiejętności krytycznego myślenia i odbioru przekazów medialnych. Śledzimy przykłady medialnej propagandy i analizujemy je, by bardziej świadomie podchodzić do reklam, prasy, telewizji i mediów społecznościowych. 

Logotyp Młodzi Głosują

Działamy na rzecz zwiększenia udziału uczennic i uczniów w życiu publicznym. Dajemy młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają lokalne projekty zachęcające do głosowania oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory.

Logotyp Młodzi Przedsiębiorczy

Rozwijamy u uczniów przedsiębiorczość i kształtujemy umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu: planowania, pracy zespołowej, zarządzania własnymi zasobami.

Logotyp Młodzi w Akcji

Wspieramy młodych ludzi w ich działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.

Logotyp PoczytajMy

Zachęcamy młodych ludzi do organizacji regularnych spotkań czytelniczych dla dzieci z przedszkoli, szkół, świetlic, domów dziecka.

Logotyp Samorząd Uczniowski

Pomagamy w tworzeniu warunków do rozwoju samorządności uczniowskiej. Prowadzimy ogólnopolską akcję polegającą na organizacji wspólnego dnia wyborów do władz samorządów. 

Logotyp Solidarna Szkoła

Angażujemy całe społeczności w edukację solidarnościową i debatę o współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

Logotyp Szkoła Demokracji

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Logotyp Trudny temat

Tworzymy platformę do rozmów na trudne tematy oraz dostarczamy narzędzi do podejmowania konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym.

DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Partnerstwo w działania lokalnych i wsparcie
w pozyskiwaniu środków.
WIĘCEJ

Dla Samorządu Terytorialnego

Partnerstwo w tworzeniu polityki oświatowej we współpracy z lokalną społecznością oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków na rozwój szkół.

Współpracujemy z samorządami w poprawie jakości polskiej oświaty i profesjonalizacji pracy szkół i nauczycieli. Poprzez programy edukacyjne realizowane we współpracy z instytucjami lokalnymi zachęcamy młodzież do podejmowania inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

Kontakt:
tel. +48 22 875-85-40

wspolpraca@ceo.org.pl 


Propozycje Programowe

Logotyp Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego  (POST)

Wiedząc o tym, jak ważne jest planowanie w oświacie, opracowaliśmy na potrzeby samorządów procedurę, w ramach której powstają wieloletnie plany oświatowe, włączające w ich tworzenie  mieszkańców danej gminy lub powiatu. Wdrożyliśmy ją w ponad 20 samorządach.

Logotyp Weź Oddech

Pokazujemy, jak uczniowie mogą przeciwdziałać niskiej emisji. Angażujemy szkoły i społeczności lokalne do codziennego dbania o czyste powietrze.