Rekrutacja

PROGRAMY DLA DYREKCJI SZKÓŁ

Poziom podstawowy i zaawansowany - To propozycja dla szkół, które pragną w widoczny sposób zmienić kulturę swojej pracy. Działanie opiera się na 15-letnim doświadczeniu programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez  Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Praca na każdym poziomie trwa dwa lata, co pozwala na trwałe wprowadzenie do praktyki szkolnej zmiany nastawionej na poprawę uczenia się i nauczania.  

Biorąc udział w programie:
•    na poziomie podstawowym - poznasz i wprowadzisz w swojej szkole podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną;
•    na poziomie zaawansowanym - skoncentrujesz się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego  poprzez pracę ze strategiami  oceniania kształtującego;
•    po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym możesz ubiegać się o prestiżowy tytuł Szkoły Uczącej Się i znaleźć się w gronie ponad 230 placówek  w ten sposób wyróżnionych.

Budujemy umiejętność brania odpowiedzialności młodych ludzi za swoje uczenie się. Dzięki zastosowaniu zasad oceniania kształtującego OK zeszyt jest wsparciem zarówno dla ucznia, uczennicy dokumentującej swój proces uczenia się, jak i dla nauczyciela, nauczycielki w skuteczniejszym nauczaniu.

Biorąc udział w programie:
•    uzyskasz dostęp do kursu internetowego i bloga przedmiotowego, webinariów i spotkań regionalnych;
•    otrzymasz indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta;
•    dołączysz do społeczności kilkuset osób z całe Polski, które odkryły fenomen OK zeszytu i korzystając z niego, zwiększają skuteczność nauczania.

 

Rozwijamy kompetencje przywódcze dyrekcji i dajemy im narzędzia podnoszące efektywność uczenia się i nauczania w ich szkołach. Studia są realizowane wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.  

Wybierając studia podyplomowe:
•    uczestniczysz w inspirujących zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców polskich i zagranicznych - praktyków;
•    możesz stać się pewnym swych kompetencji szkolnym liderem, liderką nauczania i rozwoju jakościowego szkoły;
•    Część zjazdów ma miejsce w ośrodku CEO pod Warszawą, co sprzyja wymianie doświadczeń i budowaniu relacji z prowadzącymi oraz innymi dyrektorkami i dyrektorami (większość zajęć odbywa się w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki).

 

Wspieramy rozwój samorządności uczniowskiej i szkolnej demokracji oraz pomagamy włączać uczniów i uczennice w życie szkoły. "Szkoła Demokracji" to program certyfikowania i wspierania merytorycznego szkół, które chcą wzmocnić funkcjonowanie instytucji demokratycznych na swoim terenie.

Biorąc  udział w programie:
•    możesz zweryfikować, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania młodzieży jest Twoja szkoła;
•    otrzymasz wsparcie merytoryczne we wprowadzaniu zmian w swojej szkole, dzięki którym stanie się ona bardziej przyjazna dla aktywności uczniów;
•    na bieżąco będziesz otrzymywać indywidualną informację zwrotną od osobistego mentora, mentorki, co pozwoli skutecznie wprowadzać standardy demokratyczne w Twojej szkole;
•    po spełnieniu wszystkich kryteriów, uzyskasz certyfikat potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.

Pomagamy wprowadzać zmiany w sposobach nauczania i oceniania, przestrzeni fizycznej i architektonicznej szkoły oraz klasy i wykorzystaniu nowych technologii. To program Fundacji Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazety Wyborczej”, który od 15 lat gości w polskich szkołach. Było z nami już 9 tys. szkół, 100 tys. nauczycieli i nauczycielek i ponad milion uczniów i uczennic.

Biorąc udział w programie:
•    przyjrzysz się swojej szkole – relacjom, które w niej panują, dostępnym zasobom, niewykorzystanemu potencjałowi i istniejącym ograniczeniom;
•    wspólnie z całą społecznością szkolną znajdziesz rozwiązania najważniejszych problemów;
•    wzmocnisz wizerunek szkoły jako placówki, która służy nie tylko przygotowaniu do życia zawodowego, ale w której toczy się życie i gdzie wszyscy mają wpływ na nauczanie/uczenie się, wzajemną komunikację i relacje.

Treści warsztatów zostały wpracowane przez najlepszych ekspertów programu Szkoła Ucząca Się, m.in. dr Jacka Strzemiecznego i Danutę Sternę. Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły m.in. oceniania kształtującego, metod dydaktycznych, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły i szkolnych relacji. Każdego roku w zajęciach bierze udział ponad 10 000 nauczycieli i nauczycielek.

Biorąc udział w warsztatach:
•    wraz z całą radą pedagogiczną uczestniczysz w zajęciach, które odbywają się w Twojej szkole w dogodnym dla Ciebie terminie i są prowadzone przez doświadczonych trenerów i trenerki CEO – praktyków, którzy na co dzień stosują w swojej pracy nauczycielskiej to, czego uczą;
•    nauczyciele i nauczycielki otrzymają materiały edukacyjne, a dyrektorzy i dyrektorki, po zakończonym warsztacie, wnioski z ewaluacji szkolenia;
•    uczestniczysz w zajęciach, które są wysoko oceniane za warsztatowy i praktyczny charakter,  przydatne materiały i odnoszenie się do realnych wyzwań zawodowych.

PROGRAMY DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

Wspieramy rozwój samorządności uczniowskiej i szkolnej demokracji oraz pomagamy włączać uczniów i uczennice w życie szkoły. "Szkoła Demokracji" to program certyfikowania i wspierania merytorycznego szkół, które chcą wzmocnić funkcjonowanie instytucji demokratycznych na swoim terenie.

Biorąc  udział w programie:
•    możesz zweryfikować, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania młodzieży jest Twoja szkoła;
•    otrzymasz wsparcie merytoryczne we wprowadzaniu zmian w swojej szkole, dzięki którym stanie się ona bardziej przyjazna dla aktywności uczniów;
•    na bieżąco będziesz otrzymywać indywidualną informację zwrotną od osobistego mentora, mentorki, co pozwoli skutecznie wprowadzać standardy demokratyczne w Twojej szkole;
•    po spełnieniu wszystkich kryteriów, uzyskasz certyfikat potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.

 

Twoi uczniowie i uczennice mają problem z przygotowaniem się do matury z matematyki, a Tobie brakuje czasu na powtórki? Chcesz zainteresować uczniów i uczennice przedmiotami przyrodniczymi? Cyfrowa Akademia to pierwsza w Polsce platforma MOOC skierowana bezpośrednio do młodych ludzi, oferująca bezpłatne kursy online z matematyki i przyrody, zgodne z podstawą programową.

Biorąc udział w programie:
•    masz dostęp do bezpłatnych kursów online, materiałów dodatkowych i webinarów dotyczących innowacyjnych metod nauczania;
•    uczniowie i uczennice mogą sami nabywać wiedzę, doskonalić umiejętności i od razu śledzić postępy – wystarczy dostęp do internetu;
•    nauczyciele  i nauczycielki mogą otrzymywać zbiorcze raporty z postępów uczniów i uczennic.

 

To projekt, którego celem jest promocja pakietów Filmoteki Szkolnej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy i uczestniczki realizują zajęcia szkolne w oparciu o filmy z pakietów,  organizują spotkania szkolnego DKF-u, przeprowadzają lekcje edukacji filmowej, tworzą własne produkcje.

Biorąc udział w programie:
•    otrzymasz wsparcie w formie dostępu do materiałów pomocniczych, w tym scenariuszy lekcji, płyt z inspiracjami oraz gadżetów promocyjnych;
•    masz możliwość uczestnictwa w kursie dla uczniów, uczennic i nauczycieli, nauczycielek, konkursie filmowym "Nakręć się", miejskich grach filmowych, a także w czerwcowym, podsumowującym spotkaniu w Warszawie - czyli w Festiwalu Filmoteki Szkolnej;
•    poznasz nową ścieżkę grywalizacji, na której realizować można inspirujące zadania i w ten sposób zdobywać odznaki i nagrody specjalne.   

 

Chcemy zwiększyć wiedzę uczniów i uczennic na temat działań podejmowanych przez Komisję Europejską w zakresie pobudzania rynku pracy, gospodarek krajowych w skali mikro- oraz gospodarki unijnej. Konkurs realizujemy wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Fundacją Szkoła z Klasą.

Biorąc udział w konkursie:
•    otrzymasz wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działań na rzecz rozwoju w postaci webinariów, publikacji;
•    masz możliwość nawiązania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z lokalnym rynkiem pracy;
•    uczniowie i uczennice przygotują pracę konkursową, w której przedstawią własny pomysł na to, jak poprzez innowacyjne rozwiązania współfinansowane z Unii Europejskiej stworzyć nowe miejsca pracy w firmie działającej na ich lokalnym rynku.

W konkursie KWOIE uczniowie i uczennice nie tylko rozwiązują testy, lecz także realizują projekt oraz, pracując zespołowo, tworzą pomysł na swój pierwszy biznes. Pomagamy zdobyć lub rozwinąć nową wiedzę i umiejętności, odpowiadamy na pytania młodzieży, poruszamy tematy aktualne i ważne, których zrozumienie jest kluczowe w życiu społecznym i ekonomicznym.

Biorąc udział w konkursie:
•    uczniowie i uczennice zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie procesów  społecznych i gospodarczych;
•    nauczyciele i nauczycielki rozwijają umiejętności pracy metodą projektu;
•    uczniowie i uczennice mają możliwość uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej (finaliści) lub zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego w zakresie historia-WOS oraz dostania się do dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej poza rekrutacją (laureaci).

 

W trakcie 90-godzinnego kursu poznasz sprawdzone metody i techniki prowadzenia zajęć. Przybliżamy także metodę projektu oraz pokazujemy, jak korzystać z niej podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie.

Biorąc udział w kursie:
•    otrzymasz wartościowe materiały dotyczące oceniania, motywowania i angażowania uczniów;
•    W każdym z modułów merytorycznych będziesz realizować zadanie praktyczne związane z omawianą tematyką pod opieką mentora.

 

Rozwijamy u uczniów i uczennic przedsiębiorczość i kształtujemy umiejętności niezbędne w dorosłym życiu: planowania, pracy zespołowej, zarządzania własnymi zasobami. Wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim zapraszamy do udziału w programie, w którym młodzież prowadzi wirtualne firmy oraz uczy się inwestowania, budżetowania i oszczędzania.

Biorąc udział w programie:
•    otrzymasz wsparcie merytoryczne i metodyczne w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej;
•    masz możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk z nauczycielami i nauczycielkami z całej Polski;
•    masz możliwość udziału w ogólnopolskim szkoleniu metodyczno-merytorycznym dla nauczycieli i nauczycielek i konferencji podsumowującej program w Warszawie;
•    masz możliwość spotkania się z ekspertami i ekspertkami online (webinaria i lekcje on-line).

 

Koncentrujemy się na praktycznych problemach kształcenia. Poznane metody i techniki nauczania oraz oceniania wypróbujesz w swojej codziennej pracy z uczniami. Kursy internetowe prowadzimy wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.  

Biorąc udział w kursach:
•    uczestniczysz w  zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem internetu, które ukończyło i bardzo pozytywnie oceniło już ponad 10 000 osób. Internetowa forma kursu umożliwia pracę w dowolnym, dogodnym dla uczestników czasie;
•    współpracujesz z indywidualnym doświadczonym mentorem, mentorką - praktykiem, który na co dzień stosuje to, czego uczy;
•    korzystasz ze współfinansowania naszego partnera PAFW, dzięki któremu cena za udział w N@I jest bardzo atrakcyjna.

 

Budujemy umiejętność brania odpowiedzialności młodych ludzi za swoje uczenie się. Dzięki zastosowaniu zasad oceniania kształtującego OK zeszyt jest wsparciem zarówno dla ucznia, uczennicy dokumentującej swój proces uczenia się, jak i dla nauczyciela, nauczycielki w skuteczniejszym nauczaniu.

Biorąc udział w programie:
•    uzyskasz dostęp do kursu internetowego i bloga przedmiotowego, webinariów i spotkań regionalnych;
•    otrzymasz indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta;
•    dołączysz do społeczności kilkuset osób z całe Polski, które odkryły fenomen OK zeszytu i korzystając z niego, zwiększają skuteczność nauczania.

Przybliżamy młodym ludziom wydarzenia związane z najnowszą historią Polski. Pokazujemy, w jaki sposób na przestrzeni ostatnich dekad kształtowało się społeczeństwo obywatelskie. Zadaniem młodzieży jest przeprowadzenie wywiadów z osobami, które brały aktywny udział w życiu politycznym i społecznym, sprzeciwiając się obowiązującym systemom władzy w latach 1939-1989.

Biorąc udział w programie:
•    otrzymasz dodatkowe materiały merytoryczne i korzystasz z indywidulanego wsparcia mentorów;
•    masz możliwość uczestniczenia w kursie e-coachingowym;
•    uczniowie i uczennice zyskują nowe umiejętności – przeprowadzanie wywiadów, opracowywanie materiału biograficznego, analiza i porównanie materiału, posługiwanie się sprzętem nagrywającym, obsługa specjalistycznych programów do montażu i obróbki filmów.

 

To ogólnopolska akcja polegająca na organizacji wspólnego dnia wyborów do władz samorządów uczniowskich. Kilkaset szkół co roku dokumentuje organizację wyborów zgodnych z demokratycznymi standardami na platformie: www.wybory.ceo.org.pl, umożliwiającej korzystanie z materiałów merytorycznych oraz publikowanie sylwetek kandydatów i wyników wyborów.

Biorąc udział w programie:
•    poprawiasz  jakość prowadzonych wyborów do władz SU;
•     masz możliwość skorzystania z platformy jako narzędzia promującego wybory i programy kandydatów wśród uczniów i uczennic szkoły;
•    otrzymasz poradnik dotyczący organizacji wyborów i plakaty je promujące;
•    dołączysz do społeczności ponad 600 szkół organizujących z nami każdego roku wybory!

 

Jak zainteresować uczniów i uczennice tematyką historyczną i pokazać zależności między przeszłością a teraźniejszością? W programie realizowanym z Europejskim Centrum Solidarności próbujemy  przypomnieć wartość solidarności rozumianej jako: dialog, odpowiedzialność i poczucie wspólnoty oparte na współdziałaniu.

Biorąc udział w programie:
•    masz możliwość udziału w ogólnopolskim szkoleniu metodyczno-merytorycznym w Warszawie;
•    uczniowie i uczennice biorą udział w szkoleniach;
•    otrzymasz roczne wsparcie metodyczne w postaci publikacji i webinariów;
•    masz możliwość spotkania online ekspertów: historyków, działaczy społecznych i pracowników naukowych;
•    masz możliwość udziału w warsztatach i konferencji podsumowującej w Europejskim Centrum Solidarności.

 

Przybliżamy uczestnikom i uczestniczkom innowacyjne metody i narzędzia oraz pokazujemy, jak korzystać z nich w pracy z uczniami i uczennicami. Szkolenia odnoszą się bezpośrednio do codziennej praktyki szkolnej i pozwalają zaplanować konkretne działania i zajęcia, a równocześnie pomagają w szkole budować profesjonalną społeczność uczącą się.

Biorąc udział w szkoleniach:
•    otrzymasz inspirujące materiały i pomoce dydaktyczne;
•    masz do wyboru szeroki wachlarz tematów np. design thinking w edukacji, narzędzia TIK w edukacji; programowanie dla najmłodszych, edukacja filmowa i medialna dla nauczycieli, budowanie relacji z rodzicami oraz z uczniami i uczennicami.

 

Uczymy młodych ludzi mądrego obcowania z mediami. Zależy nam, by umieli krytycznie spojrzeć na media ery cyfrowej oraz by kreatywnie, a zarazem odpowiedzialnie, korzystali z możliwości, jakie one stwarzają.

Biorąc udział w programie:
•    dowiesz się, jak prowadzić zajęcia edukacji medialnej i zrealizować kampanię społeczną z uczniami i uczennicami;
•    zyskasz nowe materiały pomocnicze: filmy, scenariusze zajęć oraz wsparcie merytoryczne i metodologiczne od swojego mentora;
•    będziesz mieć  dostęp do  webinariów, szkoleń i kursu e-coachingowego, podczas którego zgłębisz tajniki mediów.